Landschappelijke inpassing melkveebedrijf Kloosterhaar

,

Rondom het perceel is in de nabije omgeving een aantal waardevolle boom- en houtwalbeplantingen aanwezig die het zicht vanaf de weg op de bebouwing grotendeels ontnemen. Deze elementen blijven door uitvoering van het onderhavige plan (behalve ter plaatse van het te bebouwen oppervlak) behouden en zullen waar mogelijk versterkt worden. Het neemt niet weg dat het bebouwd oppervlak na de uitbreiding nog een aanzienlijk ervaarbaar volume in het landschap vormt. Echter de kwaliteit van het omliggende landschap wordt er nauwelijks door beperkt.Door de reeds aanwezige en de nieuw toe te voegen landschappelijke elementen kan de bestaande en nieuwe bebouwing op een landschappelijke verantwoorde wijze worden ingepast in het landschap.