Forse ruimtelijke ontwikkeling Loonbedrijf Wetering

,

Loonbedrijf Wetering heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een groot bedrijf met veel materieel. De bestaande bebouwing paste niet meer bij de hedendaagse moderne bedrijfsvoering. Buro Stad en Land b.v. maakte het ruimtelijk kwaliteitsplan. Naast aanplant van gebiedseigen groen is ook de architectuur ontworpen binnen het oude landschap. 

Het plangebied ligt in het Oud Hoevenlandschap.  Het riviertje de Linder en de ontginningswijze (het in cultuur brengen ten behoeve van de landbouw) zijn bepalend geweest voor de huidige ruimtelijke kwaliteit. Het Oude Hoevenlandschap wordt getypeerd als glooiend, kleinschalig en waardevol. De bebouwing en beplanting is geconcentreerd aan de ontginningsbasis. Door de jaren heen is met het moderniseren van de landbouw de belangrijke kleinschaligheid verdwenen. Door het toevoegen van groen en het zorgvuldig omgaan met nieuwe bebouwing kan het landschap haar oorspronkelijke iden- titeit behouden.

Langs de Ommerweg staan deels nog zomereiken. Deze laanbeplanting is kenmerkend voor het Oude Hoevenlandschap. Direct aan de wegen zijn de boerderijen gesitueerd.
Het perceel is in eigendom van de initiatiefnemer. Deze heeft het plan om oude loodsen te slopen en er een twee nieuwe loodsen voor terug te bouwen. Een eis vanuit de gemeente is dat hierbij een flinke kwalitatieve ruimtelijke impuls moet plaatsvinden. Het ontwerp draagt hier in bij door met beplanting een steviger ruimtelijke structuur te laten ontstaan. De bebouwing wordt deels afgeschermd met groen zonder dat het open karakter van het gebied verloren gaat. Het sluit aan bij de bestaande structuren.

De bestaande inrit blijft behouden. Doordat er nabij de nieuw te bouwen loods parkeerplaatsen worden gecreëerd, zal op het voorerf uitsluitend geparkeerd worden door bezoekers. Het bedrijf krijgt hierdoor een meer representatieve uitstraling. De nieuw aan te leggen parkeerplaats wordt rondom voorzien van een Esdoornhaag die de geparkeerde auto’s afschermt.

Bij de sloop van de oude loodsen worden de asbestdaken gesaneerd. Hiervoor in de plaats worden twee nieuwe loodsen gebouwd op het bestaande perceel. Deels blijft een bestaande loods staan. Het dak en de wandbekleding wordt vervangen door identieke materialen die voor de nieuw te bouwen loodsen wordt gebruikt. Door een efficiëntere indeling van de loodsen kan het materieel binnen staan. Hierdoor zal de opslag van materieel achter de loods sterk verminderd worden. Aan de zuidzijde van het bedrijf komt een groot plein. Deze wordt gebruikt voor het parkeren en het draaien van machines. Ook komt er een opslag van zand, groenafval houtsnippers etc. Niet alleen kan men het materieel efficiënter in de loods zetten, ook de routing op het bedrijf wordt aangepast naar de hedendaagse eisen. Binnen het loonwerk is het materieel qua verschijning en vermogen fors vergroot. Daardoor kan men op het huidige erf niet veilig bewegen en parkeren.

De zuidwestzijde van het erf wordt beplant met een forse houtsingel. Deze wordt tevens gebruikt als infiltratiestrook van het hemelwater. Aan de oostzijde wordt de loods afgeschermd met een streekeigen haag.

Met de nieuwbouw van de twee loodsen, het opknappen van de deels te behouden loods en het herinrichten van het erf neemt de ruimtelijke kwaliteit in het gebied fors toe. Daarnaast kan er op het erf efficiënter en veiliger gewerkt worden.