Voor een opdrachtgever binnen de gemeente Westerveld zijn we gevraagd om een bestaand erf opnieuw in te richten. Alle opstallen zullen gesloopt worden. Hierna worden twee woningen met enkele opstallen gerealiseerd. De opstallen zullen diverse functies krijgen. Middels een ruimtelijk kwaliteitsplan vraagt de gemeente om een gedegen landschappelijke inpassing. 002

Het toekomstige gebruik bepaalt in belangrijke mate mede de inrichting. De dubbele bewoning, het houden van paarden, de manege, het gebruik van aanliggende weiden voor paarden, de paardenbak, de camperplaatsen en situering van overige opstallen vraagt enerzijds een compacte setting van gebouwen, anderzijds is juist ruimtelijke scheiding van belang (overlast, privacy etc). Voorkomen moet worden dat een te grote diversiteit in bouwvormen. Daarnaast vormt het gebruik de basis voor de wens het terrein zichtbaar te maken. De recreatieve functies (paarden, b&b, campers) vragen om een zekere openheid. Van het erf moet een aantrekkende werking uitgaan. Het erf moet uitnodigend zijn voor gebruikers. Tevens is het van belang de ontsluiting op dusdanige wijze te voorzien dat een logische routing van en naar, maar ook over het erf ontstaat. Met een eigentijds maar passend is de gemeente overtuigd van een passende ontwikkeling. Naast veel nieuw aan te planten groen stelden we ook randvoorwaarden waaraan de bebouwing moet voldoen. Architectuur is in deze een erg belangrijk onderdeel van de totale verschijning van het erf. Zo zullen de gebouwen in een zogenaamde stable-architectuur uitgevoerd worden. Een stijl die sterk refereert aan de agrarische schuur.

screenshots-2015-09-21 09:26:07 +0000