Entree Lemele krijgt kwaliteitsimpuls

, ,

De oostelijke entree van Lemele bestaat uit clusters bebouwing met beplanting, met daartussen mooie vergezichten. Langs de Lemelerweg staan bomen. De enkele erven in het gebied liggen besloten in het landschap. Beplanting komt op de erven en aan de flanken van de essen voor. Opdrachtgever wil een voormalig mechanisatiebedrijf ontwikkelen tot twee woningen. Wij maakten het ruimtelijk kwaliteitsplan.

De gemeente Ommen eist dat met de inrichting van het erf hierop gereageerd moet worden. Zo worden inritten worden verlegd om een duidelijke en logische ontsluiting te voorzien. Op het erf, met name aan de westzijde, komt al enig groen voor in devorm van bomen. Deze bomen blijven behouden. Op het erf zullen enkele solitaire linden en kastanjes aangeplant worden. Om enige afscherming tussen de tuinen te hebben zal er een beukenhaag geplant worden. Schuttingen moeten vermeden worden in het buitengebied. De tuinen kunnen naar eigen inzicht aangelegd worden.

screenshots-2015-09-21 08:47:47 +0000

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken vraagt de gemeente en provincie een zogenaamde kwaliteitsimpuls groene omgeving (KGO) De mate van de kwaliteitsimpuls hang van drie criteria af:

  • Kent het een gebiedsvreemde of gebiedseigen functie;
  • schaal van de impact op de omgeving;
  • eigen belang of algemeen belang.

In dit geval is er sprake een gebiedsvreemde functie (maar in de kernrandzone) zonder impact op de omgeving, waarmee een eigen belang wordt gediend. Vermindering van de milieudruk (verkleinen niet agrarische bestemming in een woonbestemming) kan onder de KGO worden geschaard. Daarmee is de KGO nog onvoldoende ingevuld. Het voormalige bedrijfspand wordt teruggebracht in authentieke staat (architectuur/ cultuurhistorie). Een erfensemble bestond van oorsprong uit een woning met bijgebouwen. De woning kan gezien worden als het hoofdgebouw op het erf. De om te bouwen voormalige showroom zal hiermee qua archetype onderdanig aan de woning zijn.

Aan de noord-west zijde zal in de nabije toekomst een oud agrarisch erf getransformeerd worden naar een woonerf met twee wooneenheden. Dit erf ken ruimtelijk gezien een sterke binding met het plangebied. Door aan de noordzijde van hetplangebied een brede houtsingel naast een reeds bestaande camping te planten wordt de entree van Lemele groener en worden zichtlijnen op de Lemelerberg versterkt. De singel versterkt de eenheid van de erven rondom met het plangebied.

 

screenshots-2015-09-21 08:51:33 +0000

screenshots-2015-09-21 08:49:50 +0000