Soorten voor wadi’s

droge wadi’s kunnen sterk bidragen aan de biodiversiteit in de omgeving

voor Emmen werd een waterretentiegebied ingepast welke tevens dient als natuurbeleef- en speelvoorziening

Het onderhoud van wadi’s en de bijbehorende beeldkwaliteit roept soms vragen op bij bewoners. Met name de wisselende waterstanden, de verschillen tussen droog en nat en de vaak aflopende oevers vragen om specifieke soorten. Het is van belang de juiste soorten toe te passen welke ook bijdragen aan het duurzame karakter. Goede ervaringen zijn opgedaan met onderstaande soorten. Streekeigenheid is daarbij van grote waarde voor het functioneren als biotoop voor kleine zoogdieren, vogels, vlinders en andere insecten.

SOORTEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGEPAST IN EEN NATUURLIJKE WADI

Houtige gewassen (bomen en heesters)
Zwarte els
Diverse soorten wilgen
Gewone vlier

Helofyten
Grote waterweegbree
Zwanebloem
Riet
Mattenbies
Grote lisdodde
Kleine lisdodde

Hoger opgaande plantensoorten (geen helofyten)
Gewone engelwortel
Kleine watereppe
Knoopkruid
Wilgenroosje
Koninginnekruid
Moerasspirea
Moeraswalstro
Veldlathyrus
Moerasrolklaver
Gewone kattenstaart
Watermunt
Moeras-vergeetmijnietje
Grote egelskop
Poelruit
Grote valeriaan

Overige plantensoorten (laag blijvend)
Kruipend zenegroen
Pinksterbloem
Penningkruid
Egelboterbloem
Blauw glidkruid
Grasmuur
Zeegroene muur
Beekpunge
Gewone ereprijs