Hemelwaterafvoer afkoppelen

Door bij gebouwen de regenpijp af te koppelen van het riool worden het rioolstelsel en de zuiveringsinstallatie ontlast; ook worden overstorten van vuil water op het oppervlaktewater voorkomen en wordt het grondwater aangevuld. Als de regenpijp afgekoppeld wordt, moeten er wel voorzieningen getroffen worden die bij de ondergrond en de beschikbare ruimte passen, zodat het gebouw en de omgeving geen schade en overlast ondervinden. Belangrijk is bij het afkoppelen van de regenpijp om erop te letten dat het regenwater van het huis weg wordt geleid om vochtproblemen te voorkomen.

Eén van de bepalende factoren is de mate van infiltratiecapaciteit van de ondergrond. In bijvoorbeeld zandgronden kan water makkelijk infiltreren. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: vijver, greppel, infiltratiekratten of een aansluiting op een sloot.

Het regenwater kan via een open goot naar een vijver, greppel of  sloot afgevoerd worden.

Als er weinig ruimte is, kan de regenpijp gekoppeld worden aan ondergrondse voorzieningen zoals infiltratiekratten, IT-riool of zakputten.

Een andere mogelijkheid is dat het regenwater opgeslagen wordt en gebruikt wordt voor bijvoorbeeld de wc-spoeling en om de tuin te besproeien.

Al deze maatregelen helpen mee om tijdens heftige buien wateroverlast op straat en in de tuin te voorkomen. Het regenwater afvoeren via een mooi vormgegeven goot verfraait de tuin; als het via een greppel afgevoerd wordt, kan het langzaam infiltreren in de bodem en zo op een natuurlijke manier het grondwater aanvullen.

In de meeste gevallen komt het regenwater wat in- en rondom ons huis valt terecht in ons riool. Steeds vaker kiest men voor het afkoppelen van regenwater waardoor het water op eigen terrein wordt benut. Voor het afkoppelen van regenwater wordt ook wel de term infiltratie hemelwater gebruikt.

Voordelen infiltratie hemelwater

Het afkoppelen van regenwater van dakoppervlak en verharding van een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Kortom: het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Veel gemeenten en waterschappen geven afkoppelsubsidie, meestal op basis van het aantal afgekoppelde vierkante meters dakoppervlak. Vaak mag men het subsidiebedrag ook gedeeltelijk gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf van een regenton.

Afkoppelen regenwater

Afkoppelen van regenwater is niet moeilijk, maar is wel per situatie verschillend. Per bodemsoort en terrein moet worden gekeken wat de beste methode is en moet worden uitgezocht hoe de afvoer van het regenwater bij je huis geregeld is. Afkoppelen kan door middel van zinkputten, infiltratiekratten of drainageslangen.