• Ontwerp openbare ruimte

  Een terreinontwerp wordt opgesteld voor de omvorming of herstructurering van een gebied in een stad of dorp. Het dient te voldoen aan de eisen die zijn gesteld aan ruimtelijke en functionele aspecten. Het terreinontwerp schept het kader voor kleinschaligere plannen als woningbouw-architectuur, groeninrichting en inrichting openbare ruimte.

  Onze ontwerpen voor de openbare ruimte geven een duidelijk beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting van een gebied ten aanzien van groene, rode en blauwe functies.

  De uitwerking vormt een inrichtingsplan op basis waarvan werkzaamheden voor omvorming van het terrein kunnen worden uitgevoerd. Onze ontwerpen komen tot stand middels participatie, betrokken partijen zijn onderdeel van het ontwerptraject. Het uiteindelijke definitieve ontwerp moet een dusdanig uitwerkingsniveau krijgen dat betrokkenen (gemeente, buurtbewoners, subsidiënten e.a.) een helder beeld krijgen van de voorgenomen veranderingen.
  Onze ontwerpen worden gedetailleerd met hoofdmaatvoering, materiaal- en beplantingsplan en voorzien worden van een kostenopgave voor uitvoering.

  Het definitief ontwerp is het plan dat is aanvaard door de opdrachtgever en op basis waarvan de documenten ten behoeve van de aanbesteding en/of uitvoering kunnen worden opgemaakt met uitzondering van de detaillering in bouwkundige voorzieningen. Dit impliceert dat een besteksvoorbereider in principe zonder samenspraak met de ontwerper bekend wordt gemaakt met de ruimtelijk gewenste situatie, de materiaalkeuzes (verharding, meubilair, beplanting) én de wijze van verwerken (bestratingspatronen, plantverbanden, leverkwaliteit etc.). Middels details en profielen zullen deze keuzes zijn gedefinieerd. Middels maataanduidingen worden de belangrijkste hoofdmaten vastgelegd in het DO indien noodzakelijk/gewenst. Verticale uitwerking en maatvoering (cunetten, funderingen, riolering en kabels en leidingen etc.) worden tijdens de besteksfase bepaald.

 • Lijst Titel 2

  List Content goes here

 • Lijst Titel 3

  List Content goes here