Holten – Kwaliteitsimpuls genereert nieuwe woning in buitengebied

,

Op een erf aan de Pasmansweg zal een nieuwe woning ingepast moeten worden.De realisatie van deze nieuwe woning is mogelijk doordat initiatiefnemer een forse impuls aan de groene omgeving geeft. Initiatiefnemer is op deze locatie begonnen met het kleinschalig maken van het landschap door de aanplant van hagen en singels. Op erfniveau is daarom gekeken of er op deze structuren aangesloten kan worden. De huidige woning met bijgebouwen kennen een sterke eenheid. Ze zijn uitgevoerd met een rieten kap en kennen een streekeigen karakter. Het erf vormt ook een duidelijke eenheid in het landschap en is gesitueerd op de weg doordat alle noklijnen haaks op de weg staan. Vanaf de Pasmansweg is er zicht op het erf. Naast de woning staat momenteel een oude kippenschuur. Na sloop zal op deze locatie de nieuwe woning komen. Het wordt hierdoor volledig geïntegreerd binnen het bestaande kader van het erf. De aanwezige streekeigen meidoornhaag met linden kan daardoor blijven staan.

Op het ‘voor’ erf komt de siertuin welke deels omkaderd wordt door een lage beukenhaag. Als extra landschappelijk accent komt er op het achtererf een forse hoogstamfruitgaard. Deze heeft een belangrijke sierwaarde en is kenmerkend voor deze omgeving. Het achtererf wordt sober en functioneel ingericht. Door boomgroepen aan te planten zal het erf aan de westzijde geen harde afscherming kennen. Het erf wordt een onderdeel van het omliggende weiland. De bestaande singels bepalen de structuren van het landschap.  De bestaande houtsingel zal dan deels verdwijnen (enkele overstaanders zullen behouden blijven) Wel wordt er een mei- doornhaag aangeplant om de kavelgrens te accentueren. Om het gebied naast de groenaanplant nog een kwaliteitsimpuls te geven zal er een forse nieuwe poel gegraven worden. Samen met de reeds bestaande poelen zullen ze een waardevol element in de omgeving zijn. Bij de poel aan de openbare weg komt bij het gedenkmonument van het paasvuur een picknickbank.

Kwaliteitsimpulsen:

  • sloop landschapsontsierende bebouwing;
  • herinrichting erf met forse toename van groen;
  • aanplant hoogstamfruitgaard;
  • graven nieuwe poel (ecologisch en hydrologisch waardevol);
  • aanplant fors aantal bomen en hagen.

De huidige woning  met bijgebouwen aan de Bijvanksweg kennen een bepaalde verspreiding zonder eenheid. Het erf vormt wel een duidelijke eenheid in het landschap en is verbonden aan de structuur van het landschap. Vanaf de Bijvanksweg is er zicht op het erf. Met de sloop van enkele bijgebouwen komt er ruimte vrij welke ingevuld moet worden. Daarom zal het erf een herinrichting ondergaan. De voorkeur van de initiatiefnemer is dat het erf landschappelijk gezien versterkt wordt. Als extra impuls voor de groene omgeving wil de initiatiefnemer het huidige fietspad verleggen en een rustpunt voorzien. Daarnaast dient de de bestaande poel te worden opgeknapt waardoor de ecologische waarde en beeldkwaliteit zullen toenemen. Op het ‘voor’ erf komt de siertuin welke omkaderd wordt door een lage beukenhaag. Als extra landschappelijk accent kom er op het voorerf een hoogstamfruitgaard. Deze heeft een belangrijke sierwaarde en is kenmerkend voor deze omgeving. Het achtererf wordt sober en functioneel ingericht met een afschermende houtsingel en een rij zomereiken welke visueel de bestaande houtwal verbindt met het erf. Deze schermen de schuur deels af en geven het erf een bepaalde groene eenheid. Het erf moet aansluiten op het omliggende weiland. Dit wordt deels voorzien door het erf niet volledig af te planten met hagen en singels. Vanaf het erf en vanuit de stal wordt het weiland ontsloten. Met het toevoegen van het groen zal het erf verweven zijn met de landschapselementen, als singels en bosjes.

Extra investering in het landschap:

Om medewerking van de overheid te krijgen zal er extra geinvesteerd moeten worden in het landschap. De belangrijkste kwaliteiten op deze plek vormen de bestaande groene structuren in het landschap waar tussendoor zicht op het achterland is. Daarnaast is het al aanwezige fietspad een belangrijke recreatieve verbinding welke de beleefbaarheid van het landschap vergroot. Het fietspad wordt verplaatst naar de rand van het perceel. Dit omdat het anders de weide doorsnijdt. Het is logischer om het fietspad langs de rand van het perceel te leggen. Deels wordt deze aangeplant met zomereiken welke structuur geven zonder de openheid en doorzichten op het landschap te belemmeren. Bij de poel komt een rustpunt voor recreanten. Meerdere functies worden verbonden waarmee de kwaliteit van het omgeving toeneemt. Om het gebied naast de groenaanplantnog een ruimtelijke impuls te geven zal de bestaande poel hersteld worden. Deze kan al dan niet aangesloten worden op het bestaande water- systeem. (ecologisch is een geïsoleerde poel waardevoller)

Kwaliteitsimpulsen:

  • sloop landschapsontsierende bebouwing
  • opknappen van te behouden bijgebouwen
  • herinrichting erf met forse toename van groen • aanplant hoogstamfruitgaard
  • opwaarderen poel (ecologisch en hydrologisch waardevol)
  • verleggen fietspad met rustpunt