Erfinrichtingsplan, landschappelijke inpassing, ruimtelijk kwaliteitsplan

erfinrichtingsplan

voorbeeld erfinrichtingsplan

Buro Stad en Land levert  erfinrichtingsplannen, erfkwaliteitsplannen, ruimtelijke en beeldkwaliteitsplannen en andere adviezen voor agrariërs, projectontwikkelaars, particulieren en gemeenten bij bestemmingsplanwijzigingen en nieuwe ontwikkelingen. Rapportages worden geleverd na uitgebreide inventarisatie van historie, wensen en eisen, toetsing van vigerend beleid en opgeleverd met een transparante rapportage met inrichtingstekening en beplantingsplan. Onderstaand vindt u recente uitwerkingen.

Als aanvulling bij een bouwaanvraag, uitbreiding van uw woning/bedrijfspand of bij wijziging van het bestemmingsplan, kan het zijn dat de gemeente om een landschappelijke inpassing vraagt. Het plan bestaat uit een plattegrond waarop de gebouwen en aanwezige beplantingen staan getekend, evenals de nieuwe situatie, inclusief een beplantingslijst met de naamgeving en hoeveelheden van de nieuw aan te planten inheemse beplantingen.

Buro Stad en Land maakt erfinrichtingsplannen waarbij steeds aandacht is voor:

  1. Waardering voor de historische structuur van het landschap
  2. Goede vorm, grootte en ordening van de gebouwen in verhouding tot het landschap
  3. Goede erfinrichting (plaats van de gebouwen, bomen en struiken op het erf en dergelijke)
  4. Goede ontsluiting van het erf
  5. De ontwikkeling is gericht op de toekomst en passend binnen voorziene ontwikkelingen
  6. Er is sprake van goede ruimtelijke ordening in verhouding tot aanwezige objecten in de directe omgeving
  7. Er is voldoende afstand tussen de gewenste ontwikkeling en andere ruimtelijke elementen
  8. Duurzame ontwikkeling waar mogelijk