Notter – Nieuwbouw 3 woningen in buitengebied

 150305-0006

Buro Stad en Land b.v. is gevraagd om uitwerking te geven aan de erfinrichting als onderdeel van wijzigingsaan- vraag voor een perceel te Notter. Op het voormalig agrarisch erf bevinden zich diverse landschapsontsierende bedrijfsgebouwen die geen (bedrijfsmatige) vervolgfunctie hebben. Hierdoor zal niet langer geïnvesteerd worden in het onderhoud van de gebouwen, waardoor de staat van onderhoud op termijn zal verslechteren. Initiatiefnemer is voornemens om met toepassing van de ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ een erftransformatie te realiseren.

Ter compensatie van de sloop en de investeringen in de ruimtelijke kwaliteit worden er twee compensatiewoningen gebouwd. Een voormalige bedrijfswoning wordt gesaneerd en herbouwd als burgerwoning. Aanvullend worden extra kwaliteitsprestaties geleverd. De ontwikkeling zal leiden tot een forse kwaliteitsverbetering.

Buro Stad en Land b.v. maakt het ruimtelijk kwaliteitsplan en het beeldkwaliteitsplan die criteria bevat welke gelden als welstandscriteria voor dit erf, zij komen in plaats van gebiedsgerichte criteria zoals die nu in de welstandsnota van de gemeente Wierden zijn opgenomen.

Heeft u een erf (op het oog) met oude opstallen? Vraag ons vrijblijvend naar de vele mogelijkheden die u hier mee hebt.

Luttenberg – Erftransformatie genereert 3 nieuwe wooneenheden

Buro Stad en Land is gevraagd om uitwerking te geven aan de erfinrichting als onderdeel van een rood voor rood aanvraag op het perceel  te Luttenberg


Read more

Den Ham – Rood voor Rood

Initiatiefnemer wil het middels de rood-voor-roodregeling mogelijk maken één extra woonbestemming naast het erf te realiseren. Ten behoeve van dit initiatief is het noodzakelijk het bestemmingsplan te wijzigen, onderdeel hiervoor vormt het door ons opgestelde Ruimtelijk kwaliteitsplan.

 

Read more

Inrichtingsvisie Valkenburgse Meer Katwijk

Het Valkenburgse Meer vervult een belangrijke rol in de ontwikkelingen zoals deze worden voorgesteld in verschillende beleidsnota’s. Herinrichting van het Valkenburgse Meer moet leiden tot een meer gevarieerde inrichting en een intensiever gebruik. Het Valkenburgse Meer zal worden vergroot ten behoeve van de winning van delfstoffen. Daarnaast worden mogelijkheden voor (gedeeltelijke) verondieping onderzocht met secundair materiaal, met als doel te komen tot een verbetering van de recreatieve mogelijkheden en een meer optimale inpassing in de EHS. Middels een inrichtingsplan moet het project een vervolg krijgen.

Als gevolg van ontgrondings-, verondiepings- en baggerwerkzaamheden gaan kansen ontstaan om het Valkenburgse Meer in de toekomst stedenbouwkundig zowel functioneel en esthetisch meer te laten aansluiten bij gebruik en wensen. Buro Stad en Land b.v. heeft een visie uitgewerkt voor herinrichting van het gebied.

Forse ruimtelijke ontwikkeling Loonbedrijf Wetering

Loonbedrijf Wetering heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een groot bedrijf met veel materieel. De bestaande bebouwing paste niet meer bij de hedendaagse moderne bedrijfsvoering. Buro Stad en Land b.v. maakte het ruimtelijk kwaliteitsplan. Naast aanplant van gebiedseigen groen is ook de architectuur ontworpen binnen het oude landschap.  Read more

Weststellingwerf – Uitbreiding manege de Blesse

Voor  manege  De Blesse is een Ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld om een uitbreiding mogelijk te maken. Het plangebied ligt in een zogenaamde karakteristieke woudontginning en is onderdeel van een lintbebouwing. De uitbreiding vergt een zorgvuldige inpassing van het erf. Buro Stad en Land b.v. kent het landschap en heeft daardoor het Ruimtelijk kwaliteitsplan met succes opgesteld.  Read more

Beerzerveld – Ruimtelijk kwaliteitsplan uitbreiding melkveehouderijbedrijf

Buro Stad en Land b.v. is gevraagd uitwerking te geven aan de landschappelijke inpassing van een groot melkveehouderijbedrijf. Het ruimtelijk kwaliteitsplan is als bijlage bij de omgevingsvergunning vereist. De gemeente Hardenberg heeft het plan positief beoordeelt.  Read more

Dedemsvaart krijgt oude pleisterplaats Mulderij terug

Het perceel aan de Mulderij 10 te Dedemsvaart heeft een geschiedenis als agrarisch bedrijf.  Momenteel wordt het perceel gebruikt voor woondoeleinden. De initiatiefnemer is eigenaar van het perceel en wil een recreatieve bestemming realiseren. De bestaande boerderij wordt herbouwd voor een groepsaccommodatie. In de procedure moet worden voorzien in de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, met name geprojecteerd op de percelen aan de overzijde van de Mulderij (Reestzijde). Read more

Erf Kötter Enter biedt zorg in fantastisch landschap

Buro Stad + Land b.v. is gevraagd uitwerking te geven aan zorglandgoed Erf Kötter te Wierden. Een bijzonder erf in een prachtig landschap geeft ruimte aan zorg voor ouderen. Middels een Ruimtelijk Kwaliteitsplan zal het erf passend in de omgeving kunnen groeien.

wierden002